งานสัมมนาฟรี “ก้าวสู่ Smart School ในยุค Thailand 4.0”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ห้อง Grand Convention Hall

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

เอกสารงานสัมมนา


ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

          ปัจจุบันกระแสของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศและในประเทศไทยได้รับความสนใจมากในวงกว้าง แนวคิด Smart School ได้มีการขยายวงกว้างในหลายๆ ประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับโรงเรียนไทยในยุค Thailand 4.0 จะต้องก้าวหรือพัฒนาตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกันทุกวันนี้มีเทคโนโลยีหลากหลายแบบที่เกิดขึ้นและสามารถช่วยให้การบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ จนถึงขนาดเล็กสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับวงการการศึกษาของไทยในทุกระดับที่จะเปลี่ยนตัวเองและก้าวสู่โรงเรียนแบบ Smart School ด้วยเหตุนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาและมีส่วนช่วยส่งเสริม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเอา ICT มาช่วยประยุกต์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศ และเทคโนโลยีหลาย ๆ ตัวก็ยังสามารถช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้ดีมาก จึงถือโอกาสนี้จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ Smart School ในยุค Thailand 4.0” ขึ้นมา และเรียนเชิญบริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ที่มีความสนใจในเรื่อง Smart School เข้าร่วมการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

          1. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ในโรงเรียนเพื่อ กำหนดแนวทาง
             Smart School ได้
          2. เพื่อเป็นเวทีและเผยแพร่เทคโนโลยี Smart School จากมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน
          3. เพื่อเป็นเวทีในแนะนำและจุดประกาย แนวคิดการลดต้นทุนในการสร้าง Smart School

          ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกินโรงเรียนละ 2 ท่าน ซึ่งในการจัดสัมมนานี้ มีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 200 ท่าน โดยเป็นงานสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดสัมมนา 1 วัน

          1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ร่วมงานได้เห็นมุมมองการพัฒนา Smart School
          2. ผู้ร่วมงานสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เหมาะสมกับโรงเรียนของตน
          3. ผู้ร่วมงานสามารถประยุกต์ และจัดการเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน เพื่อ
             ช่วยในการเรียนการสอน และการบริหารงาน

เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
09.00 – 09.30
พิธีเปิดงาน
09.30 – 10.45

เทคโนโลยีการพัฒนา Smart School แบบมุ่งหวังผล
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
10.45 – 11.00
พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า
11.00 – 12.00


บรรยายพิเศษนวัตกรรมการสื่อสารสำหรับโรงเรียนยุคใหม่
และระบบ School One สู่ Smart School
บรรยายโดย คุณพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร และคุณรัฐวิภาค อู่ทองมาก
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.40

Cisco Meraki Makeover พิเศษสำหรับ Smart School
วิทยากรจาก Cisco Thailand
13.40 – 14.20Macro Care
The Future of Learning spaces , Content creation & Borrderless access
อนาคตของพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสรรค์เนื้อหา และการเข้าถึงไร้พรมแดน
วิทยากรจาก Macro Care
14.20 – 15.00
พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย/เยี่ยมชมบูท
15.00 – 15.30

Work Shop - สอนการใช้งาน LINE@ ในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
บรรยายโดย คุณพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร และคุณรัฐวิภาค อู่ทองมาก
15.30 – 16.00
Lucky Draw แจกรางวัลจากผู้ที่ตอบคำถามร่วมสนุก และแบบสอบถาม

Add Friend School-One
          ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ สามารถสมัครอบรมได้ตามที่อยู่นี้ https://www.school-one.com/register หรือ              
(ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ ผู้บริหารและครูที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนเท่านั้น จำนวนโรงเรียนละไม่เกิน 2 ท่าน)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
          ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          โทร. 081-660-5372 หรืออีเมล์ kitti@psru.ac.th
          Line ID : kittipong.jojo

          โรงแรม วังจันทน์ริเวอร์วิว (อยู่ภายในพื้นที่จัดงานสัมมนา)
          ต่อต่อคุณนิตยา ปิ่นแก้ว โทร. 055-267-200 (ในวันและเวลาราชการ)